Impressum / Podmínky používání

DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Str. 75
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon: +49-7142-71-292
Telefax: +49-7142-71-660
E-Mail: info@dlwdelifol.com  
Internet: www.delifol.com  

Představenstvo: Hans-Norbert Topp (Vorsitzender), Stephan Lührs


Rejstříkový soud: Amtsgericht Stuttgart
Číslo v rejstříku: HRB 751527

DIČ podle § 27a zákona o dani z obratu: DE 815564712


Podmínky používání

Než začnete používat webovou stránku DLW Flooring GmbH ("DLW Flooring"), přečtěte si prosím níže uvedené podmínky používání. Vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním uznáváte, že jste četl(a) a pochopil(a) podmínky používání obsažené v tomto ujednání ("Ujednání") a že s nimi souhlasíte.

DLW Flooring má právo tyto podmínky používání kdykoliv změnit. Tím, že budete tuto webovou stránku používat, vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání stanovenými k okamžiku jejich používání. Před použitím této webové stránky byste měl(a) vždy navštívit tuto stránku, abyste se informoval(a) o aktuálních, pro Vás závazných podmínkách používání.Ochrana dat

DLW Flooring eviduje informace o uživatelích této webové stránky. Evidence informací podléhá směrnicím o ochraně dat pro online styky společnosti dlw.de. Link to DLW Floorings privacy policy.Závazky při přihlášení

Abyste získal(a) přístup k určitým částem této webové stránky, musíte se přihlásit u DLW Flooring a vytvořit si osobní uživatelský profil. Při přihlášení budete vyzván(a) ke zvolení uživatelského jména a hesla. Zavazujete se, že během procesu přihlašování, nebo když budete prostřednictvím formuláře nebo e-mailu žádat autorizované spolupracovníky DLW Flooring o osobní informace, poskytnete pravdivé a přesné údaje. Zavazujete se také, že budete poskytnuté údaje v případě změn aktualizovat. V případě, že byste udal(a) nesprávné, nepřesné nebo neúplné údaje, si společnost DLW Flooring vyhrazuje právo vypovědět Vaše osobní, profilem definované povolení přístupu a vyloučit Vás z užívání všech služeb nabízených na této webové stránce.Firemní znak a ochranná známka

Všechny zapsané a/nebo nezapsané obchodní značky a/nebo značky služeb, které jsou na této webové stránce použity nebo na něž se odkazuje, jsou - pokud není uvedeno jinak - ve vlastnictví společnosti DLW Flooring AG a/nebo jejích poboček. Bez předchozího písemného souhlasu DLW Flooring nejste oprávněn(a) tyto značky nebo známky jakýmkoliv způsobem užívat, kopírovat, reprodukovat, znovu zveřejňovat, uploadovat, zasílat, přenášet, distribuovat nebo měnit. Použití obchodních značek DLW Flooring na jiných webových stránkách je zakázáno. 

 


Autorská práva 

Veškerý materiál obsažený na této webové stránce je chráněn autorskými právy, pokud není uvedeno jinak. © 2005 DLW Flooring GmbH všechna práva vyhrazena.

 


Vlastnická práva k obsahu

Uznáváte, že obsahy této webové stránky nebo reklam sponzorů a dalších informací, které jsou Vám prezentovány ("obsah"), k čemuž patří mimo jiné text, software, hudba, zvuk, fotografie, videa, grafiky a jiný materiál, jsou chráněny autorskými právy, obchodními značkami, značkami služeb, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákonnými předpisy.

DLW Flooring Vám uděluje svolení k elektronickému okopírování a vytisknutí částí této webové stránky pro Vaše osobní použití, přičemž si však DLW Flooring vyhrazuje autorské právo k takovému materiálu. Jste s tím srozuměn(a) a souhlasíte s tím, že budete obsah užívat pouze tím způsobem a v takovém rozsahu, jak je výslovně stanoveno ve výše uvedeném ujednání. Bez předchozího výslovného povolení společnosti DLW Flooring nejste oprávněn(a) obsah kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo z něj vypracovávat odvozený materiál.

 


Odkazy

DLW Flooring zakazuje používání obchodní značky společnosti DLW Flooring jako "odkazu" (linku) na jiných webových stránkách nebo z nich, pokud DLW Flooring s takovým linkem předem nesouhlasila.

 


Vyloučení ručení

DLW Flooring nepřebírá záruku za to, že tato webová stránka bude odpovídat Vašim požadavkům nebo že bude k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a bez závad; stejně tak DLW Flooring neručí za výsledky docílené na základě užití této webové stránky nebo za přesnost a spolehlivost informací na ní obsažených. PROHLAŠUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NESETE RIZIKO ZE VŠECH OBSAHŮ, K NIMŽ JSTE STAŽENÍM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM UŽITÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ZÍSKALI PŘÍSTUP, A ŽE PŘEBÍRÁTE VÝLUČNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ VZNIKLY NA VAŠEM POČÍTAČI V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÝCH OBSAHŮ.

POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK, DÁVÁ DLW Flooring TUTO WEBOVOU STRÁNKU K DISPOZICI VE FORMĚ "JAK JE" BEZ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH NEBO NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK, POKUD JE TO ZÁKONNĚ PŘÍPUSTNÉ. K TOMU PATŘÍ NĚMÁ ZÁRUKA PRODEJNOSTI NA TRHU, NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. DLW Flooring A JEHO SUBDODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (K NIMŽ PATŘÍ MIMO JINÉ ŠKODY VE FORMĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO ZTRÁT INFORMACÍ), KTERÉ VYPLYNOU Z UŽITÍ NEBO Z NEMOŽNOSTI UŽITÍ OBSAHŮ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. TO PLATÍ ROVNĚŽ PRO PŘÍPAD, ŽE DLW Flooring BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VÝSKYTU TAKOVÝCH ŠKOD.

UPOZORNĚNÍ: V NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH BY MOHLO BÝT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ JISTÝCH ZÁRUČNÍCH POVINNOSTÍ NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ RUČENÍ ZA NÁHODNÉ ŠKODY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEPŘÍPUSTNÉ. VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUKY BY PRO VÁS PROTO NEMUSELA BÝT SMĚRODATNÁ.

 


Omezení ručení

DLW Flooring SE BUDE V MOŽNÉ MÍŘE SNAŽIT, ABY TUTO WEBOVOU STRÁNKU VYBAVILA PŘESNÝMI INFORMACEMI. PŘESTO VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE DLW Flooring NERUČÍ ZA ZTRÁTY NEBO ŠKODY (BEZPROSTŘEDNÍ, ZPROSTŘEDKOVANÉ, V DŮSLEDKU POUŽITÍ K TRESTNÝM ÚČELŮM NEBO SKUTEČNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY A ZTRÁTY), KTERÉ VZNIKLY Z UŽITÍ NEBO Z NEMOŽNOSTI UŽITÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO Z CHYB NEBO MEZER, KTERÉ SE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE VYSKYTUJÍ, BEZ OHLEDU NA TO, O CO SE RUČENÍ ZA NÁHRADU ŠKODY OPÍRÁ. TO PLATÍ ROVNĚŽ TEHDY, KDYŽ SPOLEČNOST DLW Flooring BYLA NA MOŽNOST VÝSKYTU ŠKODY NEBO ZTRÁTY UPOZORNĚNA. TO PLATÍ TAKÉ PRO RUČENÍ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA NEDBALOSTI NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI.

UPOZORNĚNÍ: V NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH BY MOHLO BÝT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ JISTÝCH ZÁRUČNÍCH POVINNOSTÍ NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ RUČENÍ ZA NÁHODNÉ ŠKODY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEPŘÍPUSTNÉ. VÝŠE UVEDENÁ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUKY BY PRO VÁS PROTO NEMUSELA BÝT SMĚRODATNÁ.

 


Náhrada škody

Zavazujete se, že společnost DLW Flooring, členy jejího představenstva a vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, pobočky, obchodníky a majitele licence očistíte od viny ohledně všech soudních rozsudků, ztrát, vad, škod, závazků ručení, nákladů a výloh (včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení), které vzniknou v souvislosti s nároky, požadavky, soudními řízeními, žalobami nebo jinými postupy zakládajícími se na tomto ujednání nebo na jejich základě, nebo které souvisejí s Vaším užitím této webové stránky nebo produktu, který s ní souvisí, nebo služby, která s ní souvisí, že ji budete bránit a že jí v této souvislosti nahradíte škodu.

 


Aplikovatelné právo

Toto ujednání a právní vztah mezi Vámi a společností DLW Flooring podléhají právu Spolkové republiky Německo bez ohledu na jeho Mezinárodní soukromé právo a je nutné je vykládat podle tohoto práva a v souladu s ním. Všechny spory nebo požadavky, které se vyskytnou z tohoto ujednání nebo v souvislosti s ním nebo z užívání této webové stránky a materiálů v ní obsažených nebo v souvislosti s ním, budou řešeny nebo uplatněny před německým soudem. Prohlašujete, že souhlasíte s tím, že bez ohledu na zákonné nebo právní předpisy jiného znění musíte uplatnit nebo podat všechny požadavky nebo žalobou vymahatelné nároky, které se vyskytnou z tohoto ujednání nebo v souvislosti s ním, do jednoho (1) roku od vzniku takových požadavků nebo žalobou vymahatelných nároků, protože jinak je jejich uplatnění navždy vyloučené.

 


Zřeknutí se/Oddělitelnost

Skutečnost, že se jedna strana zřekne svých nároků v případě porušení smlouvy nebo svých práv, která jí podle tohoto ujednání přísluší, neznamená, že se zříká svých nároků v případě pozdějších porušení smlouvy nebo svých pozdějších práv. Pokud příslušný soud shledá některé z ustanovení tohoto ujednání neplatným nebo neprosaditelným, je nutné toto ustanovení oddělit od zbývajícího ustanovení, které zůstává plně platné a účinné. 

 


Výhrada práv 

Všechna práva, která v tomto ujednání nejsou výslovně přiznána, zůstávají vyhrazena.